MERIT projekt


Projekt megnevezése: „MERIT”
 

Projekt azonosító száma: GINOP-3.3.3-17-2017-00035
 

Kedvezményezett: Informatika a Társadalomért Egyesület
 

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 36 000 000 Ft
 

Finanszírozás típusa: Európai Regionális Fejlesztési Alap
 

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018.06.01.
 

A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja: 2019.04.09.
 

A projekt bemutatása:

A kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet a magyarországi 197 járásból a komplex programmal fejlesztendő járások közé 36, a fejlesztendő járások közé 18, a kedvezményezett járások közé 55 tartozik. A 109 járásban 2013.12.31-én 3.447.772 fő élt. Az ezen járásokban lévő településeken élőknek gyakran szembe kell nézniük az alapvető infrastruktúra hiányával, az alacsony iskolai végzettségből, a tartós munkanélküliségből, és az élet több területén megjelenő diszkriminációból fakadó kirekesztettséggel. Az ezeken a településeken jelen lévő spontán szegregációs és szelekciós mechanizmusok korlátozzák az egyenlő hozzáférést a szolgáltatásokhoz, és tovább mélyítik a társadalmi különbségeket. A jelenség jelentősen gyengíti a társadalmi kohéziót és rontja Magyarország versenyképességét. A többségi társadalomból való kikerülés első lépése a marginalizálódás, ami földrajzi koncentrációban, a munkaerőpiacról való tartós kiszorulásban, anyagi nélkülözésben nyilvánul meg.
 

A digitális világ a digitális eszközök és használatuk általi lehetőségek megismertetéséhez elsősorban az eszközökhöz a „világhoz” való viszonyt szükséges „formálni”, az újtól, idegentől való félelmet oldani. E mellett elengedhetetlen a tudatos felhasználásra való összpontosítás, különösen a gyerekek, fiatalok tekintetében. A munkaerőpiacról illetve a társadalomból való kirekesztettség, teljes elzárkózottság következményeként magas a mentális problémákkal küszködő emberek száma. A helyben elérhető szolgáltatások sok esetben hiányosak, vagy elérhetetlenek.
 

A digitális eszközök és használatuk megismertetésével számos szolgáltatás válik elérhetővé: pszichológiai tanácsadás, állásinterjúra való felkészítés, kapcsolati háló, kapcsolattartás erősítése, az egyéni és családi szociális háló erősödése, virtuális térben megvalósuló, tanácsadó, prevenciós célú szolgáltatást (anonim chat-tanácsadás, addiktológiai, pszichológiai, mentálhigiénés tanácsadás) atipikus foglalkoztatási formák igénybevétele, tanulás, továbbtanulás, iskolai sikeresség.
 

A „MERIT” projekt célja, hogy praktikus tudást adjon át, hátrányos helyzetű településen élő embereknek, ahol már van lehetőség számítógép használatra van internet hozzáférés, de a lakosság egyáltalán nem, vagy csak nagyon alacsony szinten használja információszerzésre a technológiát. Feladatunk a továbbiakban az akadályok felmérése, a gazdasági, technikai, kulturális vagy „mentális blokk-ok” feltérképezése. Kiemelt hangsúlyt fektetünk a jó gyakorlatok disszeminációjára, mentorok továbbképzési lehetőségének kialakítására.
 

A projekt feladata a célcsoportok kijelölése, a helyi digitális jólét program mentorait bevonva, a helyi sajátosságok, jellemző problémák, jó gyakorlatok bemutatása, megosztása.
 

Feladatunk a praktikus tudás hangsúlyos megfogalmazása, alapkompetenciák hiányában a reális határokat szem előtt tartva. 

A program sikerességéhez elengedhetetlen a célcsoporttal való személyes párbeszéd, az egyén élethelyzetét, szükségleteit megismerve szükséges igazodni az igényekhez, lehetőségekhez. A helyi civil szervezetek bevonása a mentori jelenlét mellett, ezen területen is kiemelt fontosságú.
 

A mentorok, tanácsadók és szakemberek a soft data (pl. a célcsoport kérdőívezése - célcsoport meghatározása, kérdőívek - pl Lickert skálás - kialakítása) valamint a hard data (pl.: kattintásszám - ingyenes analitikai megoldás segítségével) alapján történő visszacsatolás útján felülvizsgálják a tartalmakat és felületeket. A mentorok által bevont helyi véleményvezérek, iparági szereplők által olyan mikro programok kerülnek kialakításra, ahol a helyi sajátosságokat, igényeket figyelembe vevő tartalmakat mutatják be a mindennapokban, valamint egy-egy helyi eseményre kitelepült digitális jólét klubokban. Egy-egy területen megrendezendő klub eseményen valamennyi mentor részt vesz, s az ott szerzett tapasztalatait átülteti munkájába a saját településeinek sajátosságait figyelembe véve. A helyi sajátosságokat listázzuk, hogy a későbbiekben online analitikai folyamat (OLAP) segítségével tudjuk segíteni a mentorokat.
 


A következő szakmai lépések iterációja történik a projekt során:

            1.,Tematikus tartalomfejlesztés,( Pl.: Kommunikációs anyagok, Szemléletformáló anyagok -Online és offline. Mikro képzési anyagok, helyi tematikus gyűjtő oldalak - Online)

            2., Kommunikáció  (Workshopokon, közösségi eseményeken, virtuális térben)

            3., Visszacsatolás, (Workshopokon, online analitikai eszközök segítségével)

            4., Felülvizsgálat. (Tartalmi revidiálás)

 

A projekt eredményeképp létrejön egy virtuális módszertani fehérkönyv digitális felzárkóztatási modellről. Mely amellett, hogy módszertani útmutatóként is működik, az összegyűjtött adatok megjelenítésében is segítséget nyújt a mentorok számára. Ezt a projekt szakemberei bevonásával, kvalitatív módszerekkel – szociológiai, pszichológiai módszerek, kérdőívek, felmérések, interjúkkal és kvantitatív: adatokon, méréseken alapuló statisztikai módszerekkel készítünk el, és tesszük nyilvánossá, kereshetővé.

 

 https://www.facebook.com/meritprojekt/